Corona: gerechtelijke reorganisatie: de redding?

Het doel van een gerechtelijke reorganisatie is het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of activiteiten van de onderneming. Deze procedure is gemaakt voor ondernemingen die zich in (tijdelijke) moeilijkheden bevinden maar hoop hebben op overleven. Een gerechtelijke reorganisatie zou bijvoorbeeld de oplossing kunnen zijn voor een voorheen gezonde onderneming die ingevolge de verplichte sluiting gedurende een bepaalde periode of het tijdelijk stilvallen van de markt in de huidige corona crisis in moeilijkheden is gekomen. Door de reorganisatie wordt de onderneming tijdelijk beschermd tegen haar schuldeisers met het oog op een gerechtelijk minnelijk akkoord, een akkoord over een reorganisatieplan of een overdracht aan derden onder gerechtelijk gezag. Verzoekschrift De onderneming vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan via een gemotiveerd verzoekschrift, samen met de bij wet verplichte bijlagen. Een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers moet ook worden toegevoegd aan het verzoekschrift. Vonnis Na het neerleggen van het verzoekschrift zal de ondernemingsrechtbank het verzoek binnen de 15 dagen na neerlegging behandelen. Deze rechtbank doet dan uitspraak binnen een termijn van 8 dagen na de behandeling van het verzoek. De procedure zal dus geopend worden als de continuïteit van de onderneming, onmiddellijk of op termijn bedreigd is. De opening van de gerechtelijke reorganisatie wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad binnen een termijn van 5 dagen. De onderneming moet bij de opening van de procedure haar schuldeisers binnen de 8 dagen elk individueel in kennis stellen hiervan. Gerechtelijk minnelijk akkoord Dit is een akkoord tussen de onderneming en alle schuldeiser of minstens twee schuldeisers met het oog op de gezondmaking van de financiële toestand of de reorganisatie van de onderneming. De rechter kan termijnen toekennen op eenzijdig verzoekschrift van de schuldenaar. Collectief akkoord Dit akkoord heeft tot doel een akkoord van de schuldeisers te verkrijgen over een reorganisatieplan. Het vonnis tot opening van deze procedure bepaalt het doel van de procedure, de dag, de plaats en het uur om uitspraak te doen over dit reorganisatieplan. De uitvoeringstermijn van het plan mag niet langer dan 5 jaar zijn. Het reorganisatieplan wordt neergelegd in het register en de schuldeisers worden op de hoogte gebracht en uitgenodigd op de zitting om te stemmen. Indien een dubbele meerderheid wordt bereikt, is het reorganisatieplan goedgekeurd. De rechtbank heeft wel het laatste woord, binnen de 15 dagen na de zitting en voor de vervaldag van de opschorting beslist deze over de homologatie van het reorganisatieplan. Deze homologatie maakt het plan bindend voor alle schuldeisers en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Overdracht aan derden onder gerechtelijk gezag Hier is het doel om het geheel of een gedeelte van de economische activiteit te verkopen omdat dit vaak de meest rendabele activiteit is. Dit is in de praktijk een laatste redmiddel, een alternatief voor het faillissement waarbij de onderneming of een deel van de onderneming wordt overgedragen aan een derde onderneming. Wanneer de onderneming dit zelf beslist, legt hij een verzoekschrift neer in het register. Wanneer het parket, de schuldeisers of elk andere belanghebbende dit willen, zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding neerleggen in het register. Voorwaarden voor de procedure gerechtelijke reorganisatie De eerste en belangrijkste voorwaarde is terug te vinden in art. XX.39 WER. De rechtbank zal als eerste voorwaarde rekening houden of er nog een mogelijkheid is tot continuïteit in de onderneming. Er is dus geen gerechtelijke reorganisatie mogelijk als er geen activiteiten meer gebeuren in de onderneming. In art. XX.45 §2 WER zien we dat een onderneming bedreigd geacht wordt als de verliezen het netto actief hebben herleid tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Ten slotte vinden we in art. XX.45 §3, tweede lid WER terug dat men geen gerechtelijke reorganisatie kan opstarten als men in de voorgaande zes maanden reeds een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft geopend. Besluit Een gerechtelijke reorganisatie kan in de huidige uitzonderlijke omstandigheden wel eens een nuttig middel zijn om voorheen gezonde ondernemingen zonder al te veel kleerscheuren door de storm te loodsen. Dit alles uiteraard afhankelijk van de concrete omstandigheden. Steven Boeynaems Colin Maes steven@dilaw.be