Update Corona maatregelen voor ondernemers

1.          Tijdelijke werkloosheid

Elke tijdelijke werkloosheid door het coronavirus valt onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit voor alle aanvragen vanaf 13 maart 2020.

Hierdoor vervallen een aantal verplichtingen:

a)           De verplichting om de controlekaarten C3.2A af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni vervalt.
b)           De verplichting om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni vervalt.
c)           De verplichting om een aanvraag tijdelijke werkloosheid door overmacht in het kader van corona in te dienen vervalt vanaf 13 maart.

Als u uw werknemer(s) tijdelijk werkloos stelt wegens overmacht, moet u een elektronische aangifte indienen van de uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand.

2.            Uitstel terugbetaling leningen

Ondernemingen en zelfstandigen die vanwege de coronacrisis moeilijkheden hebben om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen een uitstel van betaling tot en met 30 september 2020. Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.

Deze bedrijven moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis economisch gezond waren.

Voor deze aanvraag van uitstel van betaling, neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan.

3.            Hinderpremie voor Vlaanderen

Voor ondernemingen en zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die door het coronavirus verplicht moeten sluiten voorziet de Vlaamse overheid een hinderpremie:

a)            Bij een volledige sluiting van de zaak kan u rekenen op een éénmalige forfaitaire premie van 4.000,00 euro. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen van 160,00 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Dit geldt ook voor restaurants die niet volledig sluiten maar werken via afhaal of bijvoorbeeld voor een frituur die zijn eetruimte moet sluiten.

b)           Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die enkel verplicht zijn om in het weekend te sluiten, komen in aanmerking voor een forfaitaire premie van 2.000 euro. Indien de zaak na 5 april 2020 nog gesloten moet blijven, kan u rekenen op dezelfde bijkomende sluitingspremie als hierboven vermeld.
De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies is beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Kappers kunnen ook beroep doen op de hinderpremie van 4.000,00 euro, alhoewel zij later zijn moeten sluiten.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor deze premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Ondernemers die nog een aanvraag willen indienen, hebben daarvoor nog tijd tot 19 mei.

4.            Betalingsuitstel sociale bijdragen

De zelfstandige die moeilijkheden ondervindt door het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de eindafrekeningen over 2018 die tegen 31 maart of 30 juni 2020 moeten betaald worden. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

De aanvraag dient te worden gedaan vóór 15 juni 2020. De snelste manier is via het webformulier. Je motiveert ook waarom jij getroffen bent door het coronavirus.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

a)           naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
b)           naam en zetel van zijn bedrijf;
c)           ondernemingsnummer.

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

a)           je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betalen;
b)           je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 juni 2020 pas tegen 30 juni 2021 moet betalen.

5.           Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Je kan ook een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Dit is mogelijk voor je gewone sociale bijdragen en voor je eindafrekening over 2018.

Als je dit enkel wil aanvragen voor de bijdragen die moeten betaald worden in het eerste kwartaal, kan je je aanvraag nu al indienen.
Als je dit wil aanvragen voor de bijdragen die verschuldigd zijn in het eerste en het tweede kwartaal van 2020, moet je wel wachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

6.            Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot:

a)           717,18 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep;
b)           0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.548,18 EUR;
c)           0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.096,37 EUR.

7.            Crisiswaarborg

PMV/z-Leningen hebben als opdracht het bijdragen aan de verhoging van de slaagkansen van ondernemingen door het verschaffen van achtergestelde leningen, al dan niet in cofinanciering met andere partners.

Voor bedrijven die door de impact van het coronavirus vooral reeds langer openstaande facturen niet kunnen betalen, maakt de Vlaamse overheid het nu ook makkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal.

Door de coronavirus-waarborg (100 miljoen euro) kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is. De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract.

Bovendien halveert de kost van de waarborg voor de ondernemer: met de crisiswaarborg gaat die naar 0,25%.

Ten slotte kunnen onder de 100 mln. euro Corona-crisiwaarborg ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden.

8.            Overbruggingsrecht

Er is een maandelijkse uitkering van 1.291,69 euro als je geen gezinslast hebt en een maandelijkse uitkering van 1.614,10 euro als je wel gezinslast hebt.
Dit recht is van toepassing op:

a)            Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en helpers in hoofdberoep die door de coronamaatregelen hun activiteit verplicht moeten stopzetten of moeten sluiten. Deze uitkering kan worden toegekend voor de maanden maart en april 2020, zelfs als de onderbreking gedeeltelijk is.
b)           Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en helpers in hoofdberoep die hun activiteiten niet verplicht hebben moeten stopzetten of hebben moeten sluiten, hebben recht op deze uitkering voor de maanden maart en april 2020 als ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken vanwege coronamaatregelen.
c)            Zelfstandige zorgverleners in hoofdberoep die enkel nog dringende medische activiteiten uitvoeren hebben recht op deze uitkering als ze hun niet-dringende medische activiteiten volledig stopzetten voor minstens 7 dagen per maand.
d)           Startende zelfstandigen en zelfstandigen die nog geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben kunnen ook genieten van deze uitkering.

9.            Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

De overheid heeft de betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 uitgesteld.

Dit kan op 2 manieren werken:

a)            Automatisch uitstel: de sectoren van de horeca, de recreatie, sport en cultuur en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting, krijgen dit uitstel automatisch.
b)           Uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar toch sluiten omdat ze onmogelijk de sanitaire maatregelen kunnen naleven, kunnen een uitstel van betaling bekomen op basis van een verklaring op eer.
c)            Uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen zelf beslist hebben om te sluiten, zoals bijvoorbeeld de ondernemingen die hun productie en verkoop moeten stilleggen, kunnen een uitstel van betaling bekomen op basis van een verklaring op eer.

Dit formulier ‘verklaring op eer’ is steeds beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen van vanaf 20 maart 2020.

10.          Fiscale maatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden door de coronacrisis, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo’n afbetalingsplan is mogelijk voor:

a)           De bedrijfsvoorheffing
b)           Btw
c)           Personenbelasting
d)           Vennootschapsbelasting
e)           Rechtspersonenbelasting
11.         Compensatiepremie

Ondernemingen die 60 procent van hun omzet zien dalen tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 krijgen een eenmalige “compensatiepremie” van 3.000,00 euro.

Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector, of bijvoorbeeld  kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen en logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Zij leggen dan een verklaring op eer af, die achteraf wel kan worden gecontroleerd.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van een compensatiepremie.

12.          Uitbreiding waarborgcapaciteit

Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant zal nu uitgebreid worden van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven zullen zo een speciale Covid-19-waarborg kunnen krijgen.

13.          Achtergestelde leningen KMO’s

Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet, waarvoor 250 miljoen euro wordt voorzien.

14.          Noodfonds voor gesubsidieerde sectoren

Daarnaast komt er een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector.

15.          PMV ondersteuning ingevolge coronavirus

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. Meer informatie op de website van PMV.

PMV/z verleent een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

16.          Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Dit overzicht is uiteraard een momentopname. Maatregelen wijzigen in de gegeven omstandigheden voortdurend.
Voor bijkomende vragen staat onze cel ondernemingsrecht graag ter beschikking voor bijkomende toelichting.

Steven Boeynaems en Colin Maes